วันอังคารที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2559

รายละเอียดของรายวิชา(มคอ.๓) ปีการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙

  รายละเอียดของรายวิชา(มคอ.๓)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา         วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   ทุกคณะ/สาขาวิชาและหลักสูตร ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม  บางกอกใหญ่ 
                                          กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
หมวดที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป
.  รหัสและชื่อรายวิชา       ๙๐๑-๑๐๕  วิชา  จริยศาสตร์
๒.  จำนวนหน่วยกิต           ๓ หน่วยกิต  (๓-๐-๓)

๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา   หลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

4.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา            ตอนเรียนที่  .  อาจารย์ ดร.นิเวศน์   วงศ์สุวรรณ
                                                                           ๒.  อาจารย์กิจสดายุทต์   สังข์ทอง 
 ๕.  ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน              ภาคการศึกษาต้น/ปลาย ปีที่ ๑ และ ๒
๖.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (ถ้ามี)   ไม่มี
๗.  วิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)   ไม่มี
๘.  สถานที่เรียน        วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม  ห้อง  9801,9602
๙.  วันที่จัดทำรายละเอียดของรายวิชา หรือวันที่มีการปรับปรุงครั้งล่าสุด
     ๒   มิถุนายน  ๒๕๕๕ และ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
หมวดที่  ๒  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
๑.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา
                .  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมาของทฤษฎีจริยศาสตร์
                .๒ เพื่อให้ผู้เรียนได้มีทักษะความชำนาญทางความคิดและหลักเกณฑ์ในการพินิจพิเคราะห์
                .๓  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และแก้ปัญหาต่าง ๆ ในระดับบุคคล ชุมชน กลุ่มชน และสังคม
                .๔  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแทรกหลักจริยธรรมในหน้าที่และวิชาชีพต่าง ๆ ที่ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
                ๑.๕ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม อย่างต่อเนื่อง
        ยิ่ง ๆ ขึ้นไปในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม
๒.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
๒.๑  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานจริยศาสตร์ทั่วไป
              ๒.๒  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับจริยศาสตร์กับการประกอบอาชีพต่าง ๆ  
๒.๓  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ความจำเป็น ความสำคัญ ของจริยศาสตร์ใน
          ชีวิตประจำวัน   
๒.๔  เพื่อให้นักศึกษาสามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างความเข้าใจในเนื้อหาจริยศาสตร์
          ความซาบซึ้งในจริยศาสตร์ทั้งสารัตถะและสุนทรียภาพตามหลักนิรุตติศาสตร์
              
หมวดที่ ๓  ส่วนประกอบของรายวิชา
 .  คำอธิบายรายวิชา
          ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีทางจริยศาสตร์ที่สำคัญ แนวความคิดหลักเกณฑ์ การนำหลักวิชามาใช้ในการพินิจพิเคราะห์ และการแก้ปัญหาทางจริยธรรมในระดับบุคคล ชุมชน กลุ่มชน สังคม และจริยธรรมวิชาชีพต่าง ๆ ที่ถือปฏิบัติ การมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคมโดยส่วนรวมในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม

.  จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การฝึกงาน
การศึกษาด้วยตนเอง
๓ ชั่วโมง/สัปดาห์
-
-
๖ ชั่วโมง/สัปดาห์

๓.  จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล
     ๓  ชั่วโมง/สัปดาห์

หมวดที่ ๔  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
๑.  คุณธรรม จริยธรรม
๑.๑  คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
                      ปลูกฝังความมีวินัย ใฝ่รู้ ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบและความมีน้ำใจ 
            ๑.๒  วิธีการสอน
  ๑.๒.๑   การอธิบาย/บรรยาย
  ๑.๒.๒  การอภิปราย                                
           ๑.๒.๓   การศึกษาค้นคว้ารายบุคคลหรือกลุ่ม
            ๑.๒.๔   การนำเสนอหน้าชั้นเรียน
            ๑.๒.๕  การใช้สื่อประกอบการสอน
            ๑.๓  วิธีการประเมิน
                ประเมินจากพฤติกรรมในชั้นเรียน และนอกชั้นเรียน

๒.  ความรู้
               ๒.๑  ความรู้ที่จะได้รับ
                     ความรู้และทักษะเกี่ยวกับทฤษฎีทางจริยศาสตร์ที่สำคัญ แนวความคิดหลักเกณฑ์ การนำหลักวิชามาใช้ในการพินิจพิเคราะห์ และการแก้ปัญหาทางจริยธรรมในระดับบุคคล ชุมชน กลุ่มชน สังคม และจริยธรรมวิชาชีพต่าง ๆ ที่ถือปฏิบัติ การมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคมโดยส่วนรวมในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม
            ๒.๒  วิธีการสอน
                       การบรรยาย  การอภิปราย   การทำรายงานกลุ่มและรายงานเดี่ยว  การนำเสนอรายงานในชั้นเรียน การค้นคว้าด้วยตนเอง รวมทั้งกรณีศึกษาและ/หรือเชิญวิทยากรมาบรรยาย
                ๒.๓  วิธีการประเมิน
                      ประเมินผลจากการเข้าชั้นเรียน การอภิปราย การทำรายงาน การค้นคว้า การสอบกลางภาคและปลายภาค   

๓.  ทักษะทางปัญญา
            ๓.๑  ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
                  คิดสะท้อน (Reflective thinking) คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และบรูณาการองค์ความรู้จากการวิพากษ์ ความบกพร่องทางจริยธรรม  ทฤษฎี และประเด็นปัญหาด้านจริยธรรมต่าง ๆ
            ๓.๒  วิธีการสอน
                   ใช้กระบวนการกลุ่มแบบ QBL ในการอธิบาย อภิปราย สะท้อนความคิด การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การทำแฟ้มวิเคราะห์จากใบงานต่าง ๆ  ตลอดภาคการศึกษา
            ๓.๓  วิธีการประเมิน   
                ประเมินจากการเรียนการสอน การแสดงความคิดเห็นและการอภิปราย  รายงานรายบุคคล  รายงานกลุ่ม การนำเสนอหน้าชั้นเรียนและจัดส่งผลการวิเคราะห์ใบงานทุกสัปดาห์

.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
                ๔.๑  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
                  มีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เรียน มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบ ความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์
                ๔.๒  วิธีการสอน
                   ทำกิจกรรมกลุ่มในลักษณะต่างๆ อภิปราย/บรรยาย สาธิต และการปฏิบัติ เช่น การแสดงความเคารพ อ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนน่ารัก ทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน
๔.๓  วิธีการประเมิน
                   ประเมินจากความรับผิดชอบในการปฏิบัติกิจกรรมในชั้นเรียน และประเมินจากผลการทำกิจกรรมกลุ่มและการทำรายงาน

๕.  ทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสารการใช้เทคโนโลยีและภาษาสารสนเทศ
๕.๑  ทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสารการใช้เทคโนโลยีและภาษาสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
                  ใช้ภาษาพูด  ภาษาเขียน ในการสื่อสาร ใช้คอมพิวเตอร์/อินเตอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูลและจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบและถ่ายทอดภาษาและสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๕.๒  วิธีการสอน
                  การสอนโดยใช้ Power point ประกอบการบรรยาย การทำรายงานโดยค้นคว้าข้อมูลจากหนังสือ เอกสาร และอินเตอร์เน็ต
๕.๓  วิธีการประเมิน
               ประเมินผลจากใบงาน การเสนอรายงานหน้าชั้นเรียนและรายงาน
หมวดที่  ๕  แผนการสอนและการประเมินผล
. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
เนื้อหา
จำนวนชั่วโมง
กิจกรรมการเรียน
การสอน
ผู้สอน
-อธิบาย มคอ.3
-บทที่  ๑  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ จริยศาสตร์
-ทฤษฎีทางจริยศาสตร์
-แนะแนววิธีการศึกษา
-แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ดร. นิเวศน์  วงศ์สุวรรณ
อ.กิจสดายุทต์ สังข์ทอง
-จุดมุ่งหมายของจริยศาสตร์
-ขอบเตและคุณค่าของการศึกษา จริยศาสตร์

-บรรยาย
-แลกเปลี่ยนเรียนรู้/อภิปราย
ดร. นิเวศน์  วงศ์สุวรรณ
อ.กิจสดายุทต์ สังข์ทอง-ประโยชน์ของการศึกษาจริยศาสตร์
-วิธีการศึกษาจริยศาสตร์
-จริยศาสตร์กับจริยธรรม
-บรรยาย
-แลกเปลี่ยนเรียนรู้/อภิปราย
ดร. นิเวศน์  วงศ์สุวรรณ
อ.กิจสดายุทต์ สังข์ทอง
บทที่ ๒ แนวความคิดหลักในการวิเคราะห์เหตุผลทางจริยศาสตร์
-หลักประกอบความดีโดยทั่วไป
-หลักเกณฑ์จริยศาสตร์ขั้นมูลฐาน,จริยศาสตร์ขั้นกลาง และจริยศาสตร์ขั้นสูง
-เหตุผลทางจริยศาสตร์กับชีววิทยา
-เหตุผลทางจริยศาสตร์กับจิตวิทยา
-บรรยาย
-แลกเปลี่ยนเรียนรู้
-อภิปราย
ดร. นิเวศน์  วงศ์สุวรรณ
อ.กิจสดายุทต์ สังข์ทอง
-เหตุผลทางจริยศาสตร์กับสังคมวิทยา
-เหตุผลทางจริยศาสตร์กับรัฐศาสตร์
-เหตุผลทางจริยศาสตร์กับอภิปรัชญา
-เหตุผลทางจริยศาสตร์กับศาสนาหรือเทววิทยา
-บรรยาย
-แลกเปลี่ยนเรียนรู้/
อภิปราย

ดร. นิเวศน์  วงศ์สุวรรณ
อ.กิจสดายุทต์  สังข์ทอง
บทที่ ๓  การแก้ปัญหาทางจริยธรรมในระดับบุคคล ชุมชน และสังคม
-จริยธรรมเพื่อการแก้ปัญหาสังคมและส่งเสริมการพัฒนาชีวิต
-จริยธรรมเพื่อการแก้ปัญหาและการพัฒนาสังคม -จริยธรรมเพื่อการแก้ปัญหาและส่งเสริมการพัฒนาครอบครัว
-บรรยาย
-แลกเปลี่ยนเรียนรู้
-อภิปราย/สาธิต

ดร. นิเวศน์ วงศ์สุวรรณ
อ. กิจสดายุทต์ สังข์ทอง
-จริยธรรมเพื่อการแก้ปัญหาและส่งเสริมการปกครอง –จริยธรรมเพื่อการแก้ปัญหาและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ -จริยธรรมตามบทบาทหน้าที่ความรู้สึกทางศีลธรรม -การแก้ปัญหาและการตัดสินปัญหาทางศีลธรรม
-บรรยาย
-แลกเปลี่ยนเรียนรู้
-อภิปราย/สาธิต

ดร. นิเวศน์  วงศ์สุวรรณ
อ. กิจสดายุทต์ สังข์ทอง


                   สอบกลางภาค    (บทที่ ๑- ๓)    วันที่   ๔-๘   ต.ค.  ๒๕๕๙บทที่ ๔  การแทรกและนำหลักจริยธรรมไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต
-ทฤษฎีว่ามาตรฐานตามหลักจริยธรรม
-จริยธรรมและมาตรฐานตามความเจริญของสังคม
-จริยธรรมกับบทบาทหน้าที่ของพ่อแม่
-จริยธรรมกับบทบาทหน้าที่ของบุตรฯ-บรรยาย
-แลกเปลี่ยนเรียนรู้
-อภิปราย/สาธิตดร. นิเวศน์  วงศ์สุวรรณ
อ. กิจสดายุทต์  สังข์ทอง

-จริยธรรมกับบทบาทหน้าที่ของอุบาสกอุบาสิกา
-จริยธรรมกับบทบาทหน้าที่ของครูอาจารย์
-จริยธรรมกับบทบาทหน้าที่ของนักศึกษา


-บรรยาย
-แลกเปลี่ยนเรียนรู้
-อภิปราย/สาธิต


ดร. นิเวศน์  วงศ์สุวรรณ
อ. กิจสดายุทต์  สังข์ทอง
๑๑
-จริยธรรมกับบทบาทหน้าที่ของประชาชน
-จริยธรรมกับบทบาทหน้าที่ของนายจ้าง-ลูกจ้าง
-จริยธรรมกับบทบาทหน้าที่ของการครองชีวิต


-บรรยาย
-แลกเปลี่ยนเรียนรู้
-อภิปราย/สาธิต
ดร. นิเวศน์  วงศ์สุวรรณ
อ. กิจสดายุทต์  สังข์ทอง
สัปดาห์ที่
เนื้อหา
จำนวนชั่วโมง
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผู้สอน
๑๒
บทที่ ๕ การมีคุณธรรมต่าง ๆ ตามหลักจริยศาสตร์
-คุณธรรม ความรู้ และนิสัยตามหลักจริยศาสตร์
-คุณธรรมของคนกับคุณค่าของความเป็นคน
-คุณธรรมของคนกับสังคมรอบข้าง
-บรรยาย
-แลกเปลี่ยนเรียนรู้
-อภิปราย/สาธิต
ดร. นิเวศน์  วงศ์สุวรรณ
อ. กิจสดายุทต์  สังข์ทอง
๑๓

-คุณธรรมของคนกับการเลือกดำเนินชีวิต
-คุณธรรมของคนกับการเป็นสมาชิกที่ดีในสังคม
-คุณธรรมของคนกับวิธีการเลือกทางสงบสุข

-บรรยาย
-แลกเปลี่ยนเรียนรู้
-อภิปราย/สาธิต

ดร. นิเวศน์  วงศ์สุวรรณ
อ. กิจสดายุทต์  สังข์ทอง
๑๔

บทที่ ๖ ความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะที่เป็นสมาชิกของสังคม
-สิทธิและหน้าที่
-การจำแนกหน้าที่
-หน้าทางศีลธรรมของมนุษย์
-หน้าที่กับคุณธรรม
-บรรยาย
-แลกเปลี่ยนเรียนรู้
-อภิปราย/สาธิต
ดร. นิเวศน์  วงศ์สุวรรณ
อ. กิจสดายุทต์  สังข์ทอง
๑๕
-หน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคมที่สมบูรณ์และไม่สมบูรณ์
-ความรับผิดชอบและความขัดแย้งกับหน้าที่
-คุณธรรมกับความสุข

-บรรยาย
-แลกเปลี่ยนเรียนรู้
-อภิปราย/สาธิต
ดร. นิเวศน์  วงศ์สุวรรณ
อ. กิจสดายุทต์  สังข์ทอง
๑๖
    สอบปลายภาค (บทที่ ๔- ๖)    วันที่  ๒๘ พ.ย. ๓  ธ.ค.  ๒๕๕๙

* จำนวนชั่วโมงต้องสอดคล้องกับจำนวนหน่วยกิต

๒.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่
ผลการเรียนรู้*
กิจกรรมการประเมิน
กำหนดการประเมิน (สัปดาห์ที่)
สัดส่วนของการประเมินผล
ความรู้และทักษะการ
นำเสนอรายงาน
๗/๑๕
๒๐

วิเคราะห์ ภาษาการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศความรู้
การสอบกลางภาค    
๓๐
ความรู้
การสอบปลายภาค
๑๖
๓๐
ความรับผิดชอบ
การเข้าชั้นเรียน
ทุกสัปดาห์
๑๐
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
การสังเกต/การทำรายงานกลุ่ม
ทุกสัปดาห์
๑๐

บุคคลและความรับผิดชอบ* ระบุผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวิชาของรายละเอียดของหลักสูตร (แบบ มคอ. ๒)
หมวดที่  ๖  ทรัพยากรประกอบการเรียน
๑.  ตำราและเอกสารหลัก
          . ให้นักศึกษาไปค้นคว้าความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจริยศาสตร์ หรือหนังสือแนวพุทธธรรมเพิ่มเติมจากห้องสมุด และค้นคว้าหาจาก Website ต่าง ๆ ตามที่จะเห็นสมควร
                ๒. พระธรรมปิฎก (ป.อ. ประยุตฺโต) .ธรรมนูญชีวิต. กรุงเทพมหานคร โรงพิมพ์
สหธรรมิก จำกัด ๒๕๔๗
          .  นิเวศน์   วงศ์สุวรรณ .จริยศาสตร์. ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ, กรุงเทพมหานคร. ๒๕๕๐
                ๔.  นิเวศน์  วงศ์สุวรรณ .รายงานการวิจัย เรื่อง  การศึกษากิจกรรมที่พัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาสังกัดสถาบันการศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร.วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๓
              ๕. http//:ethics-stc.blogspot.com
                ๖.  E-learning วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กทม.


หมวดที่ ๗  การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา

๑.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
                ๑.๑  ประเมินผลการสอนโดยใช้ระบบออนไลน์
               ๑.๒  สอบถามความคิดเห็นจากนิสิตในสัปดาห์สุดท้าย
๑.๓  ให้นิสิตเขียนแสดงความคิดเห็นการสอนในสัปดาห์สุดท้าย
๒.  กลยุทธ์การประเมินการสอน
จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากคณาจารย์ผู้สอนปลายภาค
๓.  การปรับปรุงการสอน
              ๓.๑   นำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงการสอน
๓.๒   ค้นคว้าข้อมูลความรู้ใหม่ๆนำมาใช้ในการสอน
๓.๓   กลุ่มคณาจารย์จัดอภิปราย/สัมมนาเพื่อพัฒนารายวิชาให้มีสาระวิชาและการสอนให้เหมาะสม
          และน่าสนใจ
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนิสิต
              ๔.๑  ให้นิสิตได้มีโอกาสตรวจสอบคะแนนและเกรดก่อนส่งเกรดให้สำนักทะเบียนและประมวลผล
๔.๒  ก่อนการสอบกลางภาคและปลายภาค จัดประชุมคณาจารย์เพื่อออกข้อสอบร่วมกับการพัฒนาข้อสอบเพื่อให้ได้มาตรฐาน
๕.  การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

นำผลที่ได้จากการสอบถามความคิดเห็น คะแนนสอบของนิสิต การประชุมสัมมนา นำมาสรุปผลและพัฒนารายวิชาก่อนการสอนในภาคการศึกษาหน้า